phpRS
Dnešný dátum: 23. 07. 2019  Hlavná stránka ° Zoznam rubrík ° Download ° Linky ° Poradňa ° (Mini)Fórum Vitajte...Počasie

Kontakt:
Stránka Trnava Prednádražie I-II

Kontakt na autora:

prednadrazie @prednadrazie.sk


* Úvodné informácie a podmienky používania

Vydané dňa 13. 05. 2007 (16878 prečítaní)O projekte Prednadrazie.sk

Táto stránka vznikla ako neziskový projekt venovaný verejnosti. Je pokračovaním freehostingovej stránky www.prednadrazie.szm.sk, ktorá vznikla v novembri 2005. Avšak možnosti freehostingu neposkytovali dostatočný priestor a možnosti pre rozvoj stránky. Preto od augusta 2007 bola stránka presťahovaná na platený webhosting. Projekt www.prednadrazie.sk je verejnoprospešný projekt financovaný na vlastný účet, bez umýslu finančného prospechu resp. akejkoľvek podnikateľskej aktivity. Cieľom je poskytovať informácie obyvateľom Prednádražia, resp. Trnavy, ale nie len im. Tento web neposkytuje žiaden platený reklamný priestor ani služby.
Orientáciu v smerovaní a cieľoch webu Vám poskytne aj článok Plány do budúcnosti.

Dňom 13.3.2008 bola nadviazaná úspešná aktívna spolupráca s Výborom mestskej časti (VMČ) - volebný obvod č. 2 Trnava - západ / Prednádražie /. Verím, že práve týmto krokom bude obsah a účel tohoto webu posunutý zase o krok vpred k jeho návštevníkom.

Stránka sa bude priebežne meniť, teda meniť možno vzhľad, ako aj obsah. Chyby, ktoré sa tu vyskytnú, sa budem časom snažiť redukovať. Rád si prečítam Vašu objektívnu kritiku, alebo pripomienky k obsahu alebo vzhľadu stránky. Ak chcete spolupracovať na tomto neziskovom projekte či už autorsky (články, príspevky, fotografie a pod.), alebo formou podpory a partnerstva projektu, kontaktujte ma na prednadrazie@prednadrazie.sk.

Zároveň ďakujem všetkým partnerom a spolupracovníkom, všetkým ľuďom, vďaka ktorým je možné postupne napĺňať ciele tohoto projektu, získavať a publikovať korektné a aktuálne informácie, autorom článkov, ktorý prispeli do obsahu tohoto webu, jednotlivcom ako aj inštitúciám, úradom a organizáciám. Ich mená nájdete vždy uvedené pri zdroji informácie alebo v článku.

PODMIENKY POUŽITIA TEJTO STRÁNKY

I. Povinnosti návštevníkov a používateľov stránky

1. Používatelia sa nesmú pri využívaní služieb stránky správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, podporovať alebo propagovať konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ďalej sú povinní dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádzajú.
2. Zakázaná je propagácia alkoholu, alkoholizmu, drog, fajčenia, užívania omamných a psychotropných látok, nepovolených a neregistrovaných liekov.
3. Zakázaná je propagácia násilia, používania zbraní a streliva, podnecovania nenávisti na základe rasy, pohlavia, jazyka, farby pleti, náboženského vyznania a viery, politického zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine.
4. Zakazuje sa propagovať neľudské chovanie, nemorálne správanie.
5. Zakazuje sa používať vulgarizmy, výrazy, skratky, znaky a slovné spojenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, spoločenskou morálkou a etikou.
6. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav.
7. Zakazuje sa propagácia erotiky, pornografie akýmkoľvek spôsobom a formou.
8. Zakazuje sa propagácia politických strán alebo jej činiteľov.
9. Používateľom sa zakazuje tiež poskytovanie reklamy fyzickým alebo právnickým osobám, výrobkom, službám prostredníctvom tejto stránky. Zakazuje sa uvádzať nepravdivé, neoverené, klamlivé, zavádzajúce informácie. Každý používateľ nesie vlastnú osobnú zodpovednosť za ich uvedenie.
10. Používatelia sa nesmú správať v diskusiách a komentároch hrubo k ostatným používateľom, nesmú obťažovať ostatných, akokoľvek narúšať diskusie a služby stránky.
11. Tvorca www stránky nezodpovedá za obsah príspevkov a komentárov, tiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani akýchkoľvek práv používateľmi. Každý používateľ koná na vlastnú zodpovednosť, ako aj zodpovedá za obsah svojich príspevkov.
12. Zakazuje sa prihlasovať a uvádzať príspevky pod menom alebo kontom iného používateľa resp. inej osoby, alebo akýkoľvek spôsobom poškodzovať iné fyzické alebo právnické osoby prostredníctvom tejto stránky.
13. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom narúšať a poškodzovať chod www stránky, alebo poškodzovať prevádzkovateľa stránky.
14. Zakazuje sa prostredníctvom tejto stránky propagovať akýkoľvek materiál umiestnený na Internete, ktorého použitie je v rozpore s autorskými právami alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

II. Povinnosti a práva autora a prevádzkovateľa stránky

1. Prevádzkovateľ stránky nemá voči používateľom alebo tretím osobám žiadne povinnosti, okrem povinností voči partnerom projektu stránky.
2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah komentárov a príspevkov do diskusie.
3. Prevádzkovateľ nezaručuje nepretržitú funkčnosť stránky, bezchybnú činnosť a bezchybné zabezpečenie stránky. Rovnako nezodpovedá za vznik akejkoľvek škody, ktorá by mohla byť spôsobená činnosťou používateľov www stránky, resp. chodom a existenciou stránky, resp. ukončením jej prevádzky.
4. Autor stránky má právo kedykoľvek zmeniť obsah a vzhľad stránky, rozsah a obsah uverejnených informácií, prehľadov, materiálov a fotografií, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
5. Autor stránky sa zaväzuje publikovať seriózne informácie, publikovať v súlade s ochranou autorských práv, poskytovať právo na opravu, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike.
6. Autor stránky sa zaväzuje neposkytovať privátne údaje používateľov ďalším osobám, toto sa však nevzťahuje na údaje a informácie poskytované oprávneným orgánom (orgány činné v trestnom konaní a pod.).
7. Pod privátnymi údajmi používateľov sa na účely týchto pravidiel chápu všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom. IP adresa PC a logy prístupov na stránku nie sú považované za privátne údaje používateľov.
8. Autor stránky má právo kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu registráciu používateľa. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek ukončiť činnosť a chod stránky, bez predchádzajúceho upozornenia.
9. Prevádzkovateľ má kedykoľvek právo vymazať komentáre a príspevky používateľov, ktoré sú v rozpore s týmito pravidlami.
10. V prípade vzniku škody prevádzkovateľovi stránky činnosťou používateľa, resp. sankcií za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky voči prevádzkovateľovi, zapríčinených činnosťou používateľa, používateľ stránky berie na vedomie, že takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi je povinný nahradiť v celom rozsahu, resp. sa vystavuje možnosti trestného stíhania.
11. Autor týchto stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené zo strany web stránok, na ktoré sú tu umiestnené odkazy. Pri návšteve niektorých stránok sa môžete vystaviť nebezpečenstvu napadnutia vášho PC vírusmi, škodlivými kódmi, trójskymi koňmi, alebo sa vám môžu na PC nainštalovať programy, ktoré sledujú váš PC a môžu odosielať aj citlivé údaje z Vášho PC na niektoré miesta. Preto používajte kvalitný antivírusový program, firewall a kontrolujte si PC antispywarovým programom.
12. Materiál, ktorý používatelia sťahujú pomocou tu uvedených externých odkazov, nie je uložený na tomto webe, serveri, preto nezodpovedám za jeho kvalitu, dostupnosť, hodnovernosť, ani za porušovanie autorských práv - zodpovednosť nesiete pri jeho použití Vy a server na ktorý odkaz smeruje, resp. ten, kto ho zverejnil na internete. Neručím a nezodpovedám za bezpečnosť ani obsah stránok na ktoré odkazy vedú.
13. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek tieto pravidlá zmeniť, opraviť, doplniť.


POKIAĽ POUŽÍVATEĽ NESÚHLASÍ S PODMIENKAMI POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY, NECH IHNEĎ OPUSTÍ TÚTO STRÁNKU.


Najnovší článok:

Kam s deťmi, kam na výlet - v Trnave a okolíCelý článok | Počet komentárov: 67 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: hrabik

Prehľadné menu
O nás
Hlavná stránka
Zoznam rubrík
Download
Weblinks
Ankety
Prehľad článkov

Kontakt
PodporteCustom Search

*****


SPRAVODAJSTVO:

Miesto pre anketuTento web bol vytvorený prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Neručím a nezodpovedám za vložené príspevky a obsah diskusií, rovnako nezodpovedám za porušovanie autorských a ani iných práv
používateľmi tohoto webu. Každý používateľ si je zodpovedný za svoje vložené príspevky. Používať tento web spôsobom, ktorý je v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, je zakázané.
Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania.
Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Kopírovanie, obmieňanie, komerčné využívanie a šírenie ktorejkoľvek časti tejto stránky (vrátane fotografií a video záznamov) v akejkoľvek forme môže nasledovať
až po predchádzajúcom písomnom súhlase od prevádzkovateľa stránky.
Porušenie autorského práva sa stáva predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti.