phpRS
Dnešný dátum: 21. 06. 2018  Hlavná stránka ° Zoznam rubrík ° Download ° Linky ° Poradňa ° (Mini)Fórum Vitajte...Počasie

Kontakt:
Stránka Trnava Prednádražie I-II

Kontakt na autora:

prednadrazie @prednadrazie.sk


* Revitalizácia areálu Kamenný Mlyn - I.etapa

Vydané dňa 22. 09. 2008 (5314 prečítaní)

I. etapa Revitalizácie areálu Kamenný mlyn rieši obnovu vstupnej časti celého areálu Kamenného mlyna. Vstupný areál je bránou do rekreačnej zóny Kamenný mlyn a hlavným uzlovým bodom od ktorého sa odvíjajú jednotlivé aktivity a trasy peších a cyklokomunikácií.


V súčasnosti túto úlohu plní nedostatočne pre chýbajúce komunikačné napojenia, zanedbané parkové plochy, nevyužívaný objekt verejných toaliet a nevyhovujúce detské ihrisko.


Cieľom navrhovaného riešenia je vhodným spôsobom napojiť vstupný areál na jestvujúce a výhľadové komunikačné trasy, zvýšiť estetickú hodnotu územia, odstrániť nefunkčné a negatívne pôsobiace objekty, skvalitniť a doplniť jestvujúcu infraštruktúru (chodníky pre peších, mobiliár, ihrisko na petangue, detské ihrisko, informačné panely, pitná fontánka). Pre zvýšenie informovanosti a enviromentálnu osvetu verejnosti, prezentáciu Kamenného mlyna a CHVÚ Trnavské rybníky je v západnej časti navrhnutá budova Infocentra. Cieľom je aj dotvorenie prírodného prostredia vstupného areálu vhodnou skladbou vegetačných prvkov. V celom riešenom území budú vzdušné vedenia infraštruktúry nahradené podzemnými vedeniami.

Vymedzenie riešeného územia:
Riešené územie je vymedzené zo severovýchodnej strany odbočkou z Kamennej cesty vedúcou k záhradkarskej osade, z juhovýchodnej strany obslužnou komunikáciou - hranicou parcely č.10238/1. V juhozápadnej časti prebieha hranica riešeného územia po okraji parcely č.10234/1 pozdĺž chodníka vedúceho pri objekte bufetu, odtiaľ pozdĺž hranice parcely k vpustu kanála a ďalej pozdĺž koruny svahu vodného kanála. Severozápadnú hranicu popri Kamennej ceste tvorí hranica s parcelou č.10244/4.

Navrhovaný objekt Infocentra je navrhnutý v uzlovom bode vstupného areálu Kamenného mlyna v blízkosti amfiteátra a zastávok MHD na Kamennej ceste. Jednopodlažná budova bude postavená na mieste bývalých sociálnych zariadení, ktoré budú odstránené a ich funkcia bude zabezpečená v rámci navrhnutého objektu. Hlavným zmyslom a cieľom Infocentra je vytvorenie miesta pre výchovu, osvetu a vzdelávanie. Budovu budú tvoriť dve výrazné, vzájomne pootočené hmoty obdĺžnikového tvaru s pultovou strechou. Prepojené sú nižšou hmotou spojovacieho krčka - vstupu. Svojím hmotovo priestorovým a konštrukčným riešením, ako aj použitými materiálmi bude budova citlivo začlenená do okolitého priestoru.

Dispozičné riešenie stavby:

I.NP - viacúčelová sála, sklad mobiliáru, sklad náradia, foyer, výstava (čitáreň), klubovňa, (laboratórium), recepcia, stráž CHVÚ, správca SBS, WC - ženy, WC - muži, kotolňa, upratovacia komora, WC - ženy, WC - muži, WC - imobilný, terasa, priestor pre nádoby na odpadky
II.NP - čitáreň, kancelária

Plošné a priestorové bilancie stavby:
Zastavaná plocha: 306,60 m2
Úžitková plocha: 257,70 m2
Obostavaný priestor: 1510,50 m2


Predmetom riešenia projektu plynofikácie je preloženie jestvujúceho plynovodu z dôvodu zastavania pozemku. Jestvujúci plynovod pre hotel Koliba je vedený naprieč riešeného územia a pod navrhovaným objektom Infocentra. STL potrubie je potrebné preložiť do vzdialenosti min. 2,0 m od základovej konštrukcie budovy. Dĺžka preloženého STL plynovodu bude 29,0 m.
Zásobovanie riešeného objektu pitnou vodou bude navrhovanou vodovodnou prípojkou, napojenou na verejný vodovod vedený pred objektom. Prípojka bude napojená prostredníctvom navŕtavacieho pásu, v zelenom páse pred riešeným objektom bude osadená navrhovaná vodomerná šachta. Od šachty je potrubie vedené v zemi k objektu infocentra a potrubie bude vedené k navrhovaným pitným fontánkam.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu jestvujúceho výtlačného potrubia na Kamennej ceste bude v rámci obnovy vstupnej časti areálu uskutočnená príprava - položenie výtlačného potrubia.
Verejné osvetlenie bude rozdelené na dva samostatné okruhy - okruh s bežným režimom verejného osvetlenia (hlavné pešie ťahy, okolie objektu infocentra) a okruh s časovo obmedzeným režimom (vedľajšie pešie ťahy, detské ihrisko), ktorý bude nastaviteľný, prevádzkovaný najmä počas letnej sezóny. V riešení verejného osvetlenia v rámci jednotlivých etáp revitalizácie areálu Kamenný mlyn je zosúladené priestorové trasovanie a materiálové riešenie verejného osvetlenia.
V rámci I.etapy sú navrhnuté chodníky z betónovej dlažby popri novej budove Infocentra a chodníky z minerálneho betónu medzi obrubníkmi. Na rôznych ihriskách sú navrhnuté spevnené plochy taktiež z minerálneho betónu. Bezbariérové úpravy sú navrhnuté v maximálnom sklone 1:8. Smerovo a výškovo sú chodníky z minerálneho betónu navrhnuté tak, aby zohľadňovali existujúci terén a stromy. V mieste nových objektov sa výška chodníkov prispôsobuje úrovni podlahy. Šírka chodníkov z minerálneho betónu bude 1,5 m , 2,25 m resp. 3,00 m. Spevnené plochy budú od existujúceho terénu oddelené obrubníkom 100/200/1000 mm. Výška upraveného terénu je 50 mm pod vrchnou hranou obrubníka. Odvodnenie povrchu spevnených plôch z minerálneho betónu a chodníkov z dlažby bude zabezpečené priečnym sklonom povrchu do terénu.
I. etapa Revitalizácie areálu Kamenný mlyn zaberá 0,64 ha plochy. Areál je voľne prístupný verejnosti, avšak súčasným stavom zelene a zariadení nespĺňa vhodné podmienky na rekreáciu. Súčasťou projektu sadových úprav je inventarizácia zelene, špecifikáciu drevín na odstránenie a návrh pestovateľských opatrení u jestvujúcich vegetačných prvkov a zakladanie nových. Základným princípom pri obnove zelene je rešpektovanie prírodného prostredia. Celkovo je v I. etape na odstránenie navrhnutých 43 ks stromov a 816 m2 krov. Výrub drevín bude uskutočnený mimo vegetačné obdobie.


Sadové úpravy budú spočívať
- založenie vegetačnej nosnej vrstvy 3 055, 0 m2
- založenie parkového trávnika - sklon do 1:5 2 377, 0 m2
- výsadba stromov 33 ks
- výsadba skupiny krov 617,50 m - 2 240 ks
- výsadba trvaliek 40,0 m2 - 288 ks
- výsadba cibuľovín 3 383 ks
- založenie extenzívnej vegetačnej strechy 20,50 m2 - 500 ks


Tvarové a materiálové riešenie jednotlivých prvkov drobnej architektúry a mobiliára je vzájomne zosúladené a korešponduje s charakterom tejto lokality. Rovnaké prvky budú použité aj v ostatných etapách Revitalizácie areálu Kamenný mlyn. Použité budú jednak typové výrobky (odpadkové koše, stojany na bicykle, parková lavička, niektoré prvky detského ihriska) a jednak atypické výrobky navrhnuté pre lokalitu Kamenného mlyna (lavička, informačné panely, oceľové zábradlie...)
Predmetom stavebného objektu - Preložky vedení - je riešenie prekládky slaboprúdových a silnoprúdových vzdušných vedení vo vstupnom areáli Kamenného mlyna do zeme.

Zdroj: MsÚ Trnava
Podrobnosti čítajte tu...

Najnovší článok:

Bleskové správy jún - december 2010Celý článok | Počet komentárov: 16 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

Prehľadné menu
O nás
Hlavná stránka
Zoznam rubrík
Download
Weblinks
Ankety
Prehľad článkov

Kontakt
PodporteCustom Search

*****


SPRAVODAJSTVO:

Miesto pre anketuTento web bol vytvorený prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Neručím a nezodpovedám za vložené príspevky a obsah diskusií, rovnako nezodpovedám za porušovanie autorských a ani iných práv
používateľmi tohoto webu. Každý používateľ si je zodpovedný za svoje vložené príspevky. Používať tento web spôsobom, ktorý je v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, je zakázané.
Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania.
Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Kopírovanie, obmieňanie, komerčné využívanie a šírenie ktorejkoľvek časti tejto stránky (vrátane fotografií a video záznamov) v akejkoľvek forme môže nasledovať
až po predchádzajúcom písomnom súhlase od prevádzkovateľa stránky.
Porušenie autorského práva sa stáva predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti.