phpRS
Dnešný dátum: 21. 06. 2018  Hlavná stránka ° Zoznam rubrík ° Download ° Linky ° Poradňa ° (Mini)Fórum Vitajte...Počasie

Kontakt:
Stránka Trnava Prednádražie I-II

Kontakt na autora:

prednadrazie @prednadrazie.sk


* Cesta I/61 Trnava - južný obchvat

Vydané dňa 10. 03. 2009 (8394 prečítaní)

Dňa 06.03.2009 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené územné rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení stavby: Cesta I/61 Trnava - južný obchvat pre stavebníka SSC, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava


Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
(výňatok)


"Cesta I/61 Trnava - južný obchvat"

v obci : Trnava
katastrálne územie : Trnava
katastrálne územie : Modranka
v obci : Hrnčiarovce nad Parnou
katastrálne územie : Hrnčiarovce nad Parnou
pre stavebníka : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava
projektant : R-Project, s.r.o.

Základné údaje charakterizujúce stavbu, popis trasy a miesto stavby:
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši vybudovanie južného obchvatu mesta Trnava od Hrnčiaroviec nad Parnou (cesta I/61) po mimoúrovňovú križovatku cesty R1 Trnava - Nitra a cesty I/51 (východný obchvat Trnavy) a cesty I/51Z (prieťah cesty I. triedy mestom). Navrhovaný cestný obchvat bude riešiť odklon najmä tranzitnej dopravy z cesty I/61 od Hrnčiaroviec nad Parnou smerom na Senicu (I/51) a Piešťany (I/61) a taktiež aj smerom na Špačince (II/560) a Malženice (II/504). Celistvý obchvat bude atraktívny nielen pre tranzitnú dopravu, ale aj pre vnútromestskú a prímestskú dopravu vzdialenejších častí Trnavy a priľahlých obcí. Južný obchvat prevezme časť dopravy najmä z úseku cesty I/61 vedenej v intraviláne mesta Bratislavská cesta - Ul. 9. mája, I/51Z Nitrianska cesta - Tamaškovičova ulica - Dohnányho ulica - Ulica Hospodárska - Trstínska cesta a odbremení tiež miestne komunikácie.
Trasa cesty I/61 je hlavným objektom. Ide o preložku cesty I/61 južne od sídla Trnavy. Trasa je navrhnutá v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou. Začína v mimoúrovňovej križovatke ciest R1 - I/51 - I/51Z, v km 0,394 mimoúrovňovo (podjazdom) križuje navrhovanú miestnu zbernú komunikáciu spájajúcu Trnavu s Modrankou, preklenuje vodný tok Trnávka (km 0,812 = rkm 9,451) a zároveň existujúcu pešiu a cyklistickú trasu Trnava-Modranka, ďalej križuje v km 1,185 priesečnou neriadenou križovatkou cestu III/06118 Trnava - Zeleneč, v km 2,115400 sa v stykovej križovatke odpája vetva S do plánovanej okružnej križovatky Bratislavská - Strojárenská a na konci úseku sa v km 2,668 pri Hrnčiarovciach napája na existujúcu cestu I/61. Existujúca mimoúrovňová križovatka ciest R1 - I/51 - I/51Z sa doplní o tri nové A, B, C, čím sa táto križovatka dobuduje do konečného stavu zabezpečujúceho úplnú prepojenosť križovaných ciest. V súlade s ÚPD mesta Trnava je uvažované s výhľadom na neskoršie prebudovanie celého obchvatu na cestu C22,5/80. Toto je zohľadnené v technickom riešení komunikácií, križovatiek ako aj plánovaných preložiek inžinierskych sietí a navrhovaných mostných objektov.
Predmetné územie, na ktorom sa predpokladá realizácia stavby "Cesta I/61 Trnava - Južný obchvat", je možné hodnotiť z hľadiska členitosti terénu ako mierne pahorkovité. Nadmorská výška územia sa pohybuje od 138,50-151,50 m.n.m., výškový systém Bpv. Na ZÚ južného obchvatu prechádza trasa pomerne hlbokým zárezom 141,10 - 151,50 m.n.m. (je to dané napojením sa na existujúcu trasu), potom preklenuje tok Trnávka 141,10 - 138,50 - 141,50 m.n.m., križuje cestu III/06118 141,50 - 142,60 m.n.m. a pokračuje až po existujúcu cestu I/61 142,60 - 144,00 m.n.m.
Trasa je vedená prevažne cez poľnohospodárske pozemky katastra Trnavy a okrajovo sa dotýka aj katastrov Hrnčiarovce nad Parnou a Modranka.
S realizáciou predmetnej stavby súvisí celý rad preložiek existujúcich inžinierskych sietí a ich ochrana tak, aby aj po zrealizovaní stavby južného obchvatu bola zabezpečená ich funkčnosť.

Popis stavby:
Cesta I/61
- druh pozemnej komunikácie: cesta I.triedy
- kategória komunikácie: C 11,5/80 (výhľadove C 22,5/80)
- ZÚ: km 133,150900 c.I/51 pasportu
- KÚ: km 46,655700 c.I/61 pasportu
- dĺžka trasy: 2,667972 km
- križovatky mimoúrovňové: 1
- križovatky úrovňové: 2
- mosty: 1

Vetvy mimoúrovňovej križovatky A,B,C na ZÚ cesty I/61
- druh pozemnej komunikácie: vetvy mimoúrovňovej komunikácie
- kategória komunikácie: dvojpruhová vetva vn=30 km/h A,C, vn=40 km/h B
- dĺžka trasy: 0,441860 + 0,575112 + 0,280862 = 1,297834 km
- ZÚ: vetva A - km 129,225800 R1 pasportu
vetva B - cesta I/61 južný obchvat
vetva C - km 129,383900 R1 pasportu
- KÚ: vetva A - cesta I/61 južný obchvat
vetva B - km 129,777000 R1 pasportu
vetva C - km 133,041700 c.I/51 pasportu

Miestna zberná komunikácia - predĺženie Bulharskej ulice
- druh pozemnej komunikácie: miestna zberná komunikcia
- funkčná trieda: B3
- kategória komunikácie: MZ 8,5/50
- dĺžka trasy: 0,431023 km
- ZÚ: Jabloňová ulica
- KÚ: Bulharská ulica
- mosty: 1

Vetva v križovatke na ceste I/61 v km 2,115
- druh pozemnej komunikácie: vetva križovatky
- kategória komunikácie: dvojpruhová obojsmerná vetva vn=40 km/h
- dĺžka trasy: 0,157000 km
- ZÚ: cesta I/61 km 2,115400
- KÚ: stavba okružná križovatka Bratislavská-Strojárenská

Úprava na ceste III/06118 v križovatke s cestou I/61
- druh pozemnej komunikácie: cesta III/06118
- kategória komunikácie: C 7,5/60
- dĺžka trasy: 0,310000 km
- ZÚ: km 1,174700 c.III/06118 pasportu
- KÚ: km 1,484700 c.III/06118 pasportu
- križovatky úrovňové: 1 (rieši hlavný stavebný objekt cesta I/61)

Členenie stavby na stavebné objekty:

010-00 Vegetačné úpravy
Objekt rieši návrh výsadby stromovej a kríkovej zelene na svahoch komunikácie a v medzikrižovatkových priestoroch. Výsadbou drevín pri komunikácii dôjde aj k náhrade za likvidovanú zeleň v záujmovom území stavby.
020-00 Príprava územia
Pre stavbu je potrebné zabezpečiť plochy na stavebný dvor, skládku humusu, skládky stavebných materiálov, medzidepónie zeminy a iné. 030-01 Spätná rekultivácia cesty I/61
030-02 Spätná rekultivácia Sereďskej ulice
Objekty riešia technickú a biologickú rekultiváciu dočasne zabratých plôch a opustených úsekov ciest. Technická časť pozostáva z vybúrania jestvujúcich vozoviek, z preorania plôch a navezenia a rozprestrenia ornice v hrúbke 20 cm.
101-00 Cesta I/61
Trasa navrhovanej komunikácie začína v mimoúrovňovej križovatke ciest R1 - I/51 - I/51Z priamym úsekom, nasleduje pravotočivý polomer R=13 000 m a opäť pokračuje priamou, v km 0,394 mimoúrovňovo križuje miestnu komunikáciu, preklenuje vodný tok Trnávka a existujúcu pešiu a cyklistickú trasu, ďalej križuje priesečnou križovatkou cestu III/06118, za ktorou nasleduje ľavotočivý oblúk R=1 700 m, v ktorom sa odpája vetva S. Na konci úseku sa v km 2,668 napája pravotočivým polomerom R=1 000 m na existujúcu cestu I/61. Existujúca mimoúrovňová križovatka ciest R1 - I/51 - I/51Z sa doplní o tri nové vetvy A,B,C. Celková dĺžka hlavnej trasy je 2,667972 km. Pre odvodnenie v záreze na ZÚ sa využije jestvujúca cestná kanalizácia DN 1200. Odvedenie dažďových vôd z vozovky a priľahlých svahov je riešené cez rigol a uličné vpusty s vyústením do spomínanej cestnej kanalizácie. Odvedenie dažďovej vody na ostatných úsekoch je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom krytu vozovky na svah telesa a do terénu.
111-00 Vetvy mimoúrovňovej križovatky na ZÚ cesty I/61
Vetva A začína v križovatke ulíc Nitrianska-Mikovíniho, pokračuje pravostranným oblúkom R=60 m, následne ľavostranným R=70 m a opäť pravostranným oblúkom R=300 m. Vetva B začína na trase južného obchvatu pravostranným oblúkom R=260 m, pokračuje priamou a primkýna sa k ceste R1 ľavostranným oblúkom R=260 m, ďalej pokračuje zaraďovacím úsekom až do úplného napojenia sa na cestu R1. Vetva C začína tesne za mostom R1, odkláňa sa pravostranným oblúkom R=40 m, pokračuje pravostranným oblúkom R=150 m a pripája sa na cestu I/51 pravostranným oblúkom R=40 m. Celková dĺžka vetiev je 1,297834 m.
121-00 Miestna zberná komunikácia - predĺženie Bulharskej ulice
Začína na konci Jabloňovej ulice priamym úsekom, nasleduje ľavotočivý oblúk R=330 m, mimoúrovňovo pretína priamym úsekom južný obchvat - cestu I/61 a pokračuje pravotočivým oblúkom R=260 m, zakončenie je priamou s napojením na Bulharskú ulicu. Celková dĺžka hlavnej trasy je 0,431023 km.
122-00 Vetva v križovatke na ceste I/61 v km 2,115
Trasa vetvy začína priamym úsekom z radiaceho priestoru križovatky v km 2,115 obchvatu a pokračuje ľavostranným oblúkom R=250 m, ktorý končí v plánovanej stavbe okružná križovatka Bratislavská - Strojárenská. Celková dĺžka vetvy je 0,157000 km.
123-00 Obratisko na Sereďskej ulici v Modranke
Na konci Sereďskej ulice sa vybuduje obratisko. Vonkajší polomer obratiska je navrhovaný 15 m, šírka vozovky obratiska je 8,00 m, niveleta je prispôsobená existujúcej nivelete Sereďskej ulice.
131-00 Úpravy na ceste III/06118 v križovatke s cestou I/61
Pre minimalizáciu stavebných nákladov je trasa totožná s existujúcim smerovým vedením cesty III/06118. Začína ľavotočivým oblúkom R=1000 m, úrovňovo križuje navrhovanú trasu južného obchvatu pravotočivým oblúkom R=1700 ma napája sa na jestvujúcu trasu ľavotočivým oblúkom R=2500 m. Celková dĺžka hlavnej trasy je 0,310000 km.
151-00 Obchádzka na ceste III/06118
Objekt rieši dočasné odklonenie dopravy počas výstavby križovatky ciest I/61 a III/06118. Celková dĺžka dočasnej obchádzky je 310 m.
201-00 Most v km 0,231 na miestnej zbernej komunikácii nad cestou I/61
Most zabezpečuje mimoúrovňové kríženie trasy zbernej komunikácie kategórie MZ 8,5/50, ktorá spája mesto Trnava s obcou Modranka, s cestou prvej triedy I/61 kategórie C 11,5/80.
202-00 Most v km 0,812 na ceste I/61 nad tokom Trnávka a chodníkom
Most zabezpečuje mimoúrovňové kríženie trasy prvej triedy I/61 kategórie C 11,5/80, ktorá zabezpečuje obchvat mesta Trnava, s potokom Trnávka.
211-00 Oporné a zárubné múry
Pozdĺž cesty I/61 v päte spevneného svahu pri objekte 201-00 sú navrované drôtokamenné zárubné múry. Konštrukcia múra je navrhnutá zo zváraného gabionu s okom 100x100mm, povrchová úprava galfan, min. veľkosť kameňa 1,5 až 2 násobok oka. Celková dĺžka múrov je 100 m, celkový objem je 950 m3.
301-01 Protihluková clona na ceste I/61
301-02 Protihluková clona na vetve B
V rámci dodržania prípustných limitov hladín hluku boli navrhnuté na ceste I/61 a na vetve B protihlukové steny.
V rámci budovania južného obchvatu Trnavy sú navrhnuté preložky a úpravy jestvujúcich vodovodných a kanalizačných potrubí.
501-00 Preložka zásobného vodovodu DN 200 v km 2,512-2,690 cesty I/61
Potrubie navrhovanej preložky zásobného vodovodu bude z HDPE rúr DN 200 dĺžky cca 192,0 m.
502-00 Preložka prívodného vodovodu DN 150 v km 2,435-2,690 cesty I/61
Celková dĺžka navrhovanej preložky prívodného vodovodu bude cca 300,0 m. Potrubie bude z HDPE rúr DN 160.
510-00 Preložka jestvujúcej kanalizácie v km 0,840 cesty I/61
Celková dĺžka navrhovanej preložky kanalizácie bude cca 110,0 m, na trase preložky budú vybudované dve kanalizačné šachty.
511-00 Úprava jestvujúcej kanalizácie TAVOS DN 1200 v km 0,694 cesty I/61
512-00 Úprava jestvujúcej kanalizácie DN 1350/900 v km 0,698 cesty I/61
513-00 Úprava jestvujúcej kanalizácie DN 2500/1500 na MZK v km 0,271
514-00 Úprava jestvujúcej kanalizácie DN 300 na MZK v km 0,282
515-00 Úprava jestvujúcej kanalizácie DN 1200 na ZÚ - km 0,685 cesty I/61
Navrhovaná úprava pozostáva z upravenia jestvujúcich kanalizačných šachiet v prípade ich dotyku s navrhovanou cestou I/61.
520-00 Dažďová kanalizácia cesty I/61
V rámci budovania južného obchvatu Trnavy bude vybudovaná dažďová kanalizácia, ktorá bude odvádzať dažďové vody z budúcej cesty I/61. Dažďové vody budú odvádzané z cesty I/61 iba v úseku vedeného v záreze a vozoviek vetiev A,B,C. Dažďovú kanalizáciu budú tvoriť prípojky od navrhovaných lapačov splavenín, do ktorých budú zvedené dažďové vody. Jedná sa o PVC kanalizačné prípojky DN 200 so zaústením do jestvujúcej cestnej kanalizácie DN 1200. V rámci budovania južného obchvatu Trnavy sú navrhnuté preložky, úpravy a ochrany jestvujúcich vedení VVN, VN, TF káblov ST, DK ST, VTL plynovodov.
601-00 Úprava 2x110 kV vzdušného vedenia VVN č. 8893 a 8894 v km 1,725
Dĺžka preložky vzdušného vedenia je cca 550 m.
602-00 Úprava 22 kV VN č. 1050 v km 1,750
Dĺžka preložky vzdušného vedenia je cca 300 m.
610-00 Preložka 22 kV vzdušného vedenia VN č. 1120 v km 0,490
Dĺžka prešponovania vzdušného vedenia bude 150 m, dĺžka trasy kábelového vedenia bude 250 m.
612-00 Preložka 2x22 kV vzdušného vedenia VN č. 206 a 207 v km 1,550
Dĺžka preložky vzdušného vedenia je cca 300 m.
651-00 Preložka DOK Orange
Káble NOC 006 a ROC 006 v priestore mimoúrovňovej križovatky ciest R1 a I/61 sa preložia pomocou nových káblových dĺžok a nových dĺžok PE rúr. Pri preložke DOK sa použije 3x 250 m PE rúr 40/33 a 2x 2000 m optického kábla Alcatel.
652-00 Preložka DOK ST pozdĺž cesty R1
Tento kábel bude dotknutý dostavbou mimoúrovňovej križovatky (vetvy B,C) a tiež výstavbou novej cesty I/61. Preloží sa pomocou novej káblovej dĺžky 2000 m do novej trasy, kde sa použijú aj dve nové PE rúry 40/33 v dĺžke cca 850 m.
653-00 Preložka TF kábla ST pozdĺž cesty R1
Kábel bude dotknutý dostavbou mimoúrovňovej križovatky ciest R1 a I/61 (vetvy B,C). Pri preložke kábla sa použije nová káblová dĺžka rovnakého profilu vo vyhotovení TCEPKPFLE. Celková dĺžka tohto kábla je cca 1200m.
654-00 Preložka TF kábla ST v km 1,204 cesty I/61
Trasa tohto kábla bude dotknutá výstavbou novej cesty I/61, pod ktorou sa vybuduje káblová chránička v otvorenom výkope, do nej sa zatiahne projektovaný kábel. Dĺžka preložky je cca 90 m.
655-00 Preložka TF káblov ST na ceste I/61
Tieto káble budú dotknuté výstavbou v dvoch miestach, pri preložke sa použijú nové dĺžky káblov rovnakého profilu vo vyhotovení TCEPKPFLE, pri križovaní novej cesty I/61sa uložia do káblovej chráničky.
656-00 Preložka DK ST na ceste I/61
Tieto káble budú dotknuté výstavbou novej cesty I/61 v priestore jej napojenia na jestvujúcu cestu I/61. pri ich preložke sa použijú nové káblové dĺžky káblov rovnakého profilu vo vyhotovení DCKQYPY, pri križovaní s cestou sa zatiahnu do káblovej chráničky.
701-00 Ochrana VTL plynovodnej prípojky Johns Manville Slovakia, a.s., DN 100
702-00 Ochrana VTL plynovodov DN 300
Ochrana plynovodov spočíva v ich uložení do chráničky v mieste ich jestvujúcej trasy, ktorá je vedená popd novonavrhovanou komunikáciou.
703-00 Preložka VTL plynovodu DN 300 na vetve B a pod cestou R1
Preložka plynovodu začína v km 0,400 vetvy B, novonavrhovaný plynovod bude mať dimenziu DN 300 a bude z oceľových rúr bezošvých.
Zdroj: MsÚ Trnava
Podrobnosti čítajte tu...Najnovší článok:

Bleskové správy jún - december 2010Celý článok | Počet komentárov: 13 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

Prehľadné menu
O nás
Hlavná stránka
Zoznam rubrík
Download
Weblinks
Ankety
Prehľad článkov

Kontakt
PodporteCustom Search

*****


SPRAVODAJSTVO:

Miesto pre anketuTento web bol vytvorený prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Neručím a nezodpovedám za vložené príspevky a obsah diskusií, rovnako nezodpovedám za porušovanie autorských a ani iných práv
používateľmi tohoto webu. Každý používateľ si je zodpovedný za svoje vložené príspevky. Používať tento web spôsobom, ktorý je v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, je zakázané.
Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania.
Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Kopírovanie, obmieňanie, komerčné využívanie a šírenie ktorejkoľvek časti tejto stránky (vrátane fotografií a video záznamov) v akejkoľvek forme môže nasledovať
až po predchádzajúcom písomnom súhlase od prevádzkovateľa stránky.
Porušenie autorského práva sa stáva predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti.